2016 рік

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та інформатики»

(26 − 28 травня 2016)

Інформація про конференцію

Програма конференції

Відео відкриття та пленарної частини

Пленарні презентації:

  1. Б. С. Новосядлий, д.ф.-м.н., ст.н.сп., директор Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. І.Франка (Львів) «Гравітаційні хвилі у Всесвіті: передбачення та детектування».
    Презентація. Анімація 1Анімація 2. Анімація 3.
  2. С. І. Максименко, д.ф.-м.н., ст.н.сп., провідний науковий співробітник відділу алгебри та топології Інституту математики НАНУ «Ентропія Колмогорова-Синая та її застосування в теорії динамічних систем».
    Презентація.

МАТЕРIАЛИ КОНФЕРЕНЦIЇ:

Том 1 (секції: “Актуальнi питання сучасної фiзики”, “Фiзика енергетичних систем”, “Фiзико-технiчнi аспекти кiбербезпеки”)

Том 2 (секції: “Математичне та комп’ютерне моделювання, математичнi методи кiбернетичної безпеки”, “Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї”, “Системи та технологiї кiбернетичної безпеки”, “Моделi та технологiї обробки даних спостереження Землi”).

Список авторів кращих секційних доповідей тут

Матеріали конференції у системі DSpace Науково-технічної бiблiотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»